Socijalno uključivanje ciljanih skupina
Socijalno uključivanje ciljanih skupina djece kroz potpore navedene u Zakonu o Zakladi “Hrvatska za djecu” (NN 82/15).
Poticaji
Motivacija
Poticanje pravnih osoba i privatnog sektora na aktiviranje, uključivanje i sudjelovanje u rješavanju problema regionalne i/ili lokalne zajednice vezanih za djecu koje Zaklada može (su)financirati.
Povezivanje
Zaklada
Umrežavanje privatnog / javnog sektora s ciljem usmjeravanja financijskih sredstva prema ciljnim skupinama Zaklade.
Najnovije vijesti
Pogledaj sve vijesti
08
sij.
Obavjest o natječaju za zapošljavanje
in Natječaji
Pogledaj vijest
Obavijest o natječaju za zapošljavanje 08. siječnja 2016. godine Klasa: 023-04/15-01/1 Urbroj: Zaklada HZD/01-15-48 Na temelju Odluke Upravnog odbora…

Casino på nätet

22
pro.
Obavijest o radovima
in Novosti
Pogledaj vijest
Obavještavamo korisnike da će se od 28. prosinca 2015. godine do 04. siječnja 2016. godine odvijati radovi u prostorijama…
11
stu.
Obavijest o natječaju za stipendije
in Uncategorized
Pogledaj vijest
Obavještavamo zainteresirane da natječaj za stipendije za školsku godinu 2015./2016. još nije raspisan. Molimo pratite našu Internet stranicu na…
27
kol.
Projekt “Ljetni kamp”
in Novosti
Pogledaj vijest
U Zagrebu, 27. kolovoza 2015. godine predstavljen je projekt pod nazivom „Ljetni kamp“ koji je financirala Zaklada „Hrvatska za…

Bästa Casino Online

10
srp.
Hrvatski sabor izglasao Zakon o Zakladi „Hrvatska za djecu“
in Novosti
Pogledaj vijest
U petak, 10. srpnja 2015. godine Hrvatski sabor izglasao je Zakon o Zakladi „Hrvatska za djecu“, čiji je predlagatelj…
Zaklada “Hrvatska za djecu“
Pročitaj više
Misija
Misija Zaklade je povećanje nataliteta, promicanje obiteljskih vrijednosti i osnaživanja obitelji s većim brojem djece i djece iz tih obitelji, obitelji u rijetko naseljenim i prometno izoliranim područjima i djece iz tih obitelji, obitelji samohranih roditelja i djece iz tih obitelji te obitelji, trudnica, rodilja, majki i djece izložene zdravstvenim rizicima i rizicima odgojne, obrazovne, socijalne i kulturne isključenosti te djece bez roditelja i djece bez roditeljske skrbi. Navedena svrha ostvaruje se kroz potpore u novcu, stvarima i korištenju kulturnih, obrazovnih, športskih, rekreacijskih i sličnih sadržaja, kao i drugih oblika potpora, utvrđenih općim aktima Zaklade.

Vizija
Demokratsko društvo usmjereno zadovoljavanju potreba djece djelovanjem i aktivnostima olakšati mogućnost socijalnog uključivanja ciljanih skupina putem ispunjenja ciljeva Zaklade.

Ciljevi
Ciljevi koje Zaklada želi postići svojim djelovanjem su:

socijalno uključivanje ciljanih skupina djece kroz potpore navedene u Zakonu o Zakladi „Hrvatska za djecu“ (NN 129/08, 145/10),
poticanje pravnih osoba/privatnog sektora na aktiviranje, uključivanje i sudjelovanje u rješavanju problema regionalne/lokalne zajednice vezanih za djecu kroz projekte koje Zaklada može (su)financirati,
umrežavanje privatnog/javnog sektora u cilju usmjeravanja financijskih sredstava prema ciljnim skupinama Zaklade.
O zakladi
Dokumenti
Tijela
Plan nabave
Pravo na pristup informacijama
Izvješća o radu
Financijski dokumenti
Zakladu „Hrvatska za djecu“ osnovala je Vlada RH 2008. godine posebnim Zakonom usvojenim u Hrvatskom Saboru 24. listopada 2008. godine. Registrirana je upisom u Zakladnu knjigu Ministarstva uprave 03.04.2009. godine, a 10.08.2009. godine upisana je u Registar neprofitnih organizacija s osnivačkim ulogom od 100.000 kn i kontinuiranim priljevom iz sredstava od dijela prihoda od igara na sreću putem Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspoređivanja dijela prihoda na sreću koju donosi Vlada RH.

Osnovni ciljevi Zaklade „Hrvatska za djecu“ su podupiranja i poboljšanja kvalitete života višečlanih obitelji putem naknada (materijalnih i u stvarima), davanje stipendija učenicima, nadarenoj djeci, bolesnoj djeci, (su)financiranje projekata koji rade na poboljšanju uvjeta rada i života bolesne i/ili teško bolesne djece te djece s posebnim potrebama, djece iz ruralnih i teško dostupnih krajeva i sl.

Zaklada je do sada financirala stotine obitelji, preko dvije tisuće studenata, projekte pravnih osoba poput projekta Kamp otpornosti Društva Naša djeca iz Varaždina, uspostavu Pedijatrijsko psiho-onkološkog centra u Klaićevoj bolnici u Zagrebu, financiranje zimovanja/ljetovanja djece putem Crvenog križa, Udrugu za potporu posvajanju Adopta i sl.

Zakon o Zakladi “Hrvatska za djecu” – NN 82/15
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Zakladi Hrvatska za djecu – NN 145/10
Zakon o Zakladama i fundacijama – NN 36/95
Izmjene Zakona o Zakladama i fundacijama – NN 64/01
Statut Zaklade “Hrvatska za djecu”
Izmjene i dopune statuta Zaklade “Hrvatska za djecu”
Poslovnik o radu Upravnog odbora Zaklade “Hrvatska za djecu”
Pravilnik o vrstama, uvjetima i postupku za dodjelu potpora
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o vrstama, uvjetima i postupku za dodjelu potpora
Plan klasifikacijskih i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata u Zakladi “Hrvatska za djecu”
Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva i poseban popis arhivskog i registraturnog gradiva
Pravilnik o unutarnjem ustroju stručne službe te stalnih i privremenih povjerenstava
Sukladno zakonu “Hrvatska za djecu”, tijela Zaklade su:

Upravni odbor
Upraviteljica Zaklade
Povjerenstvo za dodjelu potpora pravnim osobama i za stipendije koje je formirano za potrebe provođenja postupka za dodjelu potpora
Stručna služba
UPRAVNI ODBOR
Zakladom „Hrvatska za djecu“ upravlja Upravni odbor, koji ima sedam članova/ica. Upravni odbor čine 3 člana sastavljena od predstavnika ministarstva nadležnog za socijalnu politike, dva člana iz Hrvatskog Sabora te 2 člana iz ministarstva nadležnog za obrazovanje.

Vlada Republike Hrvatske je Rješenje o imenovanju članova Upravnoga odbora Zaklade „Hrvatska za djecu“ u drugom sazivu imenovala članove Upravnog odbora na mandat od četiri godine, s pravom ponovnog imenovanja. Za članove Upravnog odbora imenovani su:

gđa Milanka Opačić, dipl. pol., potpredsjednica Vlade RH i ministrica socijalne politike i mladih
mr. sc. Iva Prpić, pomoćnica ministrice socijalne politike i mladih za provedbu socijale politike, organizaciju i nadzor ustanova
gđa Ana Komparić Devčić, dr. med., saborska zastupnica, članica Odbora za obitelj, mlade i sporit, članica Odbora za ravnopravnost spolova, Hrvatski Sabor
mr. sc. Tatjana Šimac-Bonačić, saborska zastupnica, potpredsjednica Odbora za obitelj, mlade i sport, članica Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku te članica Odbora za Hrvate izvan Hrvatske
gđa Adriana Mastelić, prof., savjetnica ministra
gđa Dubravka Marušić, dipl. def., načelnica Sektora za socijalnu politiku i politike za djecu, obitelj i mlade
gđa Blanka-Žic Grgat, prof. psiholog., voditeljica Odjela za Upravni nadzor
UPRAVITELJICA ZAKLADE
Upravni odbor Zaklade na 10. sjednici održanoj 09. travnja 2014., donio Odluku kojom je mr. sc. Ivana Kristić Buntić imenovana upraviteljicom Zaklade u idućem četverogodišnjem mandatu 2014.-2018. godine, što je svojim Rješenjem od 14. listopada 2014. godine potvrdilo Ministarstvo uprave.

STRUČNA SLUŽBA
Stručnu službu čine posebne radne cjeline u kojima se obavljaju:

tehničko-administrativni
opći i ekonomski te
pravni poslovi.
Sukladno članku 20. Zakona o javnoj nabavi (NN 143/13) objavljujemo Plan nabave Zaklade „Hrvatska za djecu“ za 2015. godinu.

Preuzmi:
Praviilnik o provođenju postupaka javne nabave u Zakladi HZD (PDF)
Plan nabave (PDF)

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/2013.).

iGaming Jobs Malta

Cilj Zakona je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Pravo na pristup informacijama temelji se na načelima javnosti i slobodnog pristupa, pravodobnosti, potpunosti i točnosti informacija, načelu jednakosti, načelu raspolaganja informacijom te, sukladno članku 5. stavku 1. točki 5. Zakona „obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije, kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom“.

Informacija, u smislu navedenog Zakona (članak 5. stavak 1. točka 3.), predstavlja „svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra ili u bilo kojem drugom obliku, neovisno o načinu na koji je prikazana (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis).“

Ponovna uporaba informacija, u skladu s člankom 5. stavkom 1. točkom 6. Zakona „znači uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalne ili nekomercijalne svrhe drukčije od izvorne svrhe u okviru javnog posla za koji su te informacije izrađene. Razmjena informacija između tijela javne vlasti radi obavljanja poslova iz njihovog djelokruga ne predstavlja ponovnu uporabu“.

Korisne poveznice:
Katalog informacija (PDF)
Obrazac 1: Zahtjev za pristup informacijama
Obrazac 2: Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije
Obrazac 3: Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Sukladno čl. 19. st.2. Zakona o Zakladi „Hrvatska za djecu“ (Narodne Novine, br. 129/08 i 145/10), Upravni odbor Zaklade „Hrvatska za djecu“ svake godine do 30. travnja za prethodnu godinu podnosi Vladi Republike Hrvatske Izvješće o radu Zaklade za 2014. godinu.

U nastavku dajemo pregled Izvješća o radu kroz godine:
Izvješće o radu za 2014
Izvješće o radu za 2013
Izvješće o radu za 2012
Izvješće o radu za 2011
Izvješće o radu za 2010
Izvješće o radu za 2009

Zaklada se financira iz dijela prihoda od igara na sreću i nagradnih igara sukladno Zakonu o igrama na sreću te Uredbi o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načina raspodjele dijela prihoda od igara na sreću te iz osnovne imovine, prihoda od osnovne imovine, donacija i ostalih prihoda sukladno zakonu.

Zaklada vodi poslovne knjige i sastavlja financijske izvještaje prema Uredbi o računovodstvu neprofitnih organizacija (NN 10/08, 7/09)

U ovom poglavlju se nalaze godišnji financijski plan Zaklade i/ili njegove izmjene i dopune.

casino seo

Preuzmi:
ZHZD_Financijski plan za 2015_izmjena UO20151119 (PDF)
ZHZD_Financijski_izvještaj_20150331 (PDF)
ZHZD_Skraćeni_Izvještaj_o_prihodima_i_rashodima_neprofitnih_organizacija_20150331 (PDF)

Copyrights:
Copyright © Zaklada “Hrvatska za djecu”
2015. / 2016.
Sva prava pridržana!

Društvena komponenta:
Promijeni veličinu teksta:
A- A A+
Pretraži web:

Search the site…
Ovo je najnovija inačica weba Zaklade “Hrvatska za djecu”.
Inačica: 1.3. (15.01.2016.)